Test č. 5
1) Aktivní volební právo znamená:
a) právo volit
b) právo být volen
c) právo použít při volbách celkem čtyři hlasy


2) Ústav ČR 1.1.1993:
a) byla přijata ČNR
b) vstoupila v platnost
c) toto datum nesouvisí s ústavou ČR


3) Občanské fórum zvítězilo ve volbách:
a) 1990
b) 1992
c) 1996


4) Před listopadem 1989 u nás oficiálně existovaly tyto politické strany:
KSČ, Občanské fórum, Sociální demokracie
KSČ, Československá strana lidová, Československá strana socialistická
KSČ, Československá strana sociálně demokratická, Československá strana demokratická.


5) Pokud má být zákon schválen Poslaneckou sněmovnou i Senátem, který prezident vrátil k projednání, definitivně přijat, musí ho znovu chválit:
a) nadpoloviční většina všech poslanců
b) nadpoloviční většina přítomných poslanců a nadpoloviční většina všech senátorů
c) nadpoloviční většina všech poslanců a nadpoloviční většina přítomných senátorů


6) Komory Parlamentu České republiky jsou usnášeníschopné za přítomnosti:
a) alespoň jedné poloviny svých členů
b) alespoň 30 svých členů
c) alespoň jedné třetiny svých členů


7) K přijetí návrhu ústavního zákona Parlamentu ČR je třeba alespoň:
a) 3/5 většiny všech poslanců a 3/5 většiny všech senátorů
b) 3/5 většiny všech poslanců a 3/5 většiny přítomných senátorů
c) 3/5 většiny přítomných poslanců a 3/5 většiny všech senátorů


8) K přijetí návrhu na vyslovení nedůvěry vládě je třeba:
a) nadpoloviční většiny všech senátorů
b) nadpoloviční většiny přítomných poslanců
c) nadpoloviční většiny všech poslanců


9) Volby do Poslanecké sněmovny se konají dle zásad:
a) poměrného volebního systému
b) prostého většinového volebního systému
c) absolutního většinového systému


10) Organická společnost je jedním z klíčových pojmů:
a) socialismu
b) liberalismu
c) konzervatismu