Test č. 4
1) Pojem chování označuje v psychologii:
a) aspekt činnosti, který je objektivně přístupný pozorovatelům z okolí.
b) vnitřní život člověka, projevuje se chováním.
c) pouze citové projevy člověka.


2) Ps. vlastnost je:
a) předpoklad k většímu počtu vlastností.
b) předpoklad k jedné určité vlastnosti.
c) děj, část průběhu činnosti, mají jen krátké trvání.


3) Sociální psychologie zkoumá:
a) metody ps. výzkumu a jen okrajově základní teoretické otázky.
b) společenské aspekty v psychologické problematice.
c) z obecného hlediska život člověka do 18 let věku.


4) Kontrola výsledků patří do:
a) vnější složky lidské činnosti a přípravné fáze.
b) vnitřní složky lidské činnosti a přípravné fáze.
c) vnitřní složky lidské činnosti a ukončovací fáze.


5) Představa je:
a) poznávací proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smyslové orgány.
b) názorný obraz něčeho co v daném okamžiku nepůsobí na naše receptory.
c) proces vytváření nových, společensky hodnotných představ.


6) Patří afekty mezi sociální city?
ano
ne


7)Pokud je při výpočtu IQ mentální věk zkoumaného vyšší než chronoligický, pak bude IQ menší než 100.
ano
ne

8) Podle typologie temperamentu Ernsta Kretschmera má leptosom tyto charakteristiky:
a) značně rozvinuté svalstvo, vysoká postava, veselá nálada
b) štíhlá postava, většinou uzavřený
c) spíše malou nebo střední postavu, velké břicho se sklonem k obezitě, jsoudružní a veselí


9) Podle R.B.Cattela je kristalizovaná inteligence daná:
a) kapacitou mozku
b) tělěsnou hmotností
c) ontogenetickou zkušeností


10) Od 33. roku do 48. roku života probíhá perioda lidského života známá jako:
a) adolescence
b) střední dospělost
c) mladá dospělost