Test č. 3
1) Zakladateli učení o atomech jsou:
a) Leukippos a Démokritos
b) Démokritos a Anaxagorás
c) Leukippos a Hérakleitos


2) "Podle věčného zákona z neurčitého a neomezeného stále vycházejí nové světy a opět se do něho vracejí."Kdo je autorem této myšlenky a do které fil. školy je řazen.
a) Pythagoras ze školy numeriků
b) Tháles ze školy Milétské přírodní filosofie
c) Anaximenés z Milétské školy
d) Thalés z novoplatonské školy


3) Herakleitos tvrdil, že pralátkou světa je:
a) vzduch, voda, země, oheň
b) voda
c) zem
d) jiná, zde neuvedená


4) O hudbě sfér hovoří:
a) Démokritos
b) Sokrates
c) Pythagoras
d) zde neuvedený filosof


5) Eleaté rozpracovali nauku o:
a) neproměnlivém jsoucnu
b) atomární teorii světa
c) proměnlivém bytí za neproměnlivosti jevů
d) jinou nauku


6) Dialektika v moderním smyslu je:
a) vývojová nauka podle níž ve skutečnosti neprobíhá žádné dění, pouze se objevuje v každé dějinné epoše rozhodující válečný konflikt.
b) biologická nauka o vývoji člověka a příbuznosti s primáty. Zakladatelem této nauky je Hérakleitos.
c) vývojová nauka, která zákon postupujícího proudu dění spatřuje v rozporu protikladných sil, který se neustále onovuje na nové a nové rovině.


7) Pojem eklektik znamená:
a) tvůrce, prvním z eklektiků byl Empedokles
b) snící, prvním z eklektiků byl Diogenes
c) vybírající, prvním z eklektiků byl Empedokles


8) "Člověk je mírou všech věcí, jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou."Tato slova pronesl:
a) Prótágorás
b) Aristoteles
c) Plotínos


9) "Člověk je zoon politikon", vyberte kdo uvedená slova prohlásil a co znamenají:
a) Platon, člověk je bytost rodinná.
b) Aristoteles, podstatou člověka je živočišný pud.
c) Aristoteles, člověk je bytost společenská.


10) O idejích říká Platon, že reálně:
a) neexistují
b) existují a můžeme je např. zrakem pozorovat
c) existuji a můžeme je rozumově poznat