Test č. 1
1) Soubor všech ústavních zákonů platných v naší republice tvoří:
a) Ústavu ČR
b) Ústavní pořádek ČR
c) trestní řád


2) Aktivní volební právo je v ČR:
a) od 20 let
b) od 19 let
c) od 18 let


3) Zákony může navrhovat:
a) poslanec a také vláda
b) poslanec a také prezident
c) poslanec a také předseda senátu


4) Prezidenta republiky volí:
a) Vláda ČR
b) Poslanecká sněmovna PČR a vláda na společné schůzi
c) Poslanecká sněmovna a Senát PČR na společné schůzi


5) Po schválení návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou PČR:
a) zákon podepíše předseda Senátu PČR
b) zákon začína platit
c) Poslanecká sněmovna návrh zákona postoupí bez zbytečného odkladu Senátu PČR


6) Nejvyšší kontrolní úřad dle platné ústavy:
a) kontroluje odvody daní soukromých podnikatelů
b) dozírá nad hospodařením zahraničních investorů v ČR
c) kontroluje hospodaření se státním majetkem


7) Starosta obce je volen
a) obecním zastupitelstvem
b) obecní radou
c) v přímých volbách občany


8) Důraz na tradici je typický pro:
a) liberalismus
b) konzervatismus
c) socialismus


9) Bolševismus je doktínou:
a) liberalismu
b) fašismu
c) socialismu


10) Platná Ústava ČR byla přijata:
a) Českou národní radou v prosinci 1992
b) Federálním shromážděním v prosinci 1992
c) Českou národní radou v prosinci 1994